Ozzy

21 tekstów – auto­rem jest Ozzy.

Śmierci wąż

Naj­pierw mówisz: „pomóż mi!”
Po­tem nie odzy­wasz się.
Ura­tować życie twe-
niemożli­we dla mnie jest…
Mówisz: „pozwól odejść mi 
i zat­rzasnąć życia drzwi”.
Już nie mogę słuchać wciąż,
jak obok pełza śmier­ci wąż.

Nakłania mnie:
„Pozwól przez bramę przejść,
pozwól wejść mi w nią
to nie będzie błąd.
Jeśli pomóc chcesz,
właśnie zro­bisz to,
gdy po­godzisz się,
co zro­bi śmier­ci wąż.” 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 11 października 2011, 18:08

Kiedy chciałem wziąć spra­wy w swo­je ręce, zauważyłem, że mój los spoczy­wa w in­nych dłoniach. 

myśl
zebrała 55 fiszek • 29 sierpnia 2010, 22:17

Nie żyj tyl­ko nadzieją bo i um­rzesz w niej. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 23 sierpnia 2010, 10:59

Być jak dziec­ko, które nie ro­zumie tych wszys­tkich piep­rzo­nych podziałów. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 9 sierpnia 2010, 23:37

Wie­szcz, który zaw­sze pi­sał, żeby wal­czyć do końca sam upadł i pod­dał się. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 19 maja 2010, 16:23

Każdy z nas cmen­tarz marzeń w so­bie kryje. 

myśl
zebrała 66 fiszek • 15 maja 2010, 13:58

Lep­szy nie znaczy dobry. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 12 kwietnia 2010, 17:33

Skończ z tym dziś

Choć ciężko jest uciekać
i już nie da­jesz rady,
na lep­sze cza­sy czekaj,
przy os­trzu ko­sy krwawej.
Nie! Tyl­ko nie dotykaj-
do­goni cię niebawem.


Po­wiedz „NIE” zaświatom,
nie daj się sku­sić im.
Pod­ci­nasz so­bie gardło,
dziś mu­sisz skończyć z tym!


Choć głosy wokół,
ci nie do­dają sił,
gdy uj­rzysz bra­my piekieł,
będziesz żałował, że,
użyłeś te­go sznura,
wziąłeś pis­to­let ten. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 20 marca 2010, 09:43

Spacer ze śmiercią

Widziałem cię dzisiaj,
choć przez mgłę,
widziałem, za rękę pro­wadziłaś mnie.
Po łące śmier­ci błądziliśmy,
po­ran­nej ro­sy uro­niłaś łzy.
Ty wca­le nie chcesz za­bierać mnie,
Zab­rać mu­sisz, pod piekiel­ny piec.

Za­bierasz mnie!?
Jak długo cze­kać mam?
Za­bieraj mnie, nie zwlekaj.
Przy­tul mnie,
w ra­miona czar­ne weź,
gdy cze­kam ja,
ty ro­bisz niewi­niątek rzeź.

Cze­kałem wiele lat,
zniena­widziłem świat,
zniena­widziłem cię,
bo nie zab­rałaś mnie.
Nies­pra­wied­li­wy los,
zarzu­cił kil­ka kos,
na głowy in­nych dusz,
żni­wa skończo­ne już. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 19 marca 2010, 16:51

Tak jak ja

Nie war­to sta­rać się,
Wiem, bo stra­ciłem sens,
zos­tałem sam od­rzu­cony tam,
gdzie cier­pienie jest,
a koszma­rem dzień,
ko­lej­ny słońca wschód,
zwias­tu­je życia chłód.
Bo gdy szczęśli­wy ktoś
ktoś mu­si cier­pieć wciąż…jak ja.

Tak jak ja…wytrzymaj.
To jest gra…przegrywam,
ludzie mnie…dobijają.
Po­woli zabijają.

O marzeniach [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 17 marca 2010, 16:33
Ozzy

Gram na gitarze, basie i kocham motocykle.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Ozzy

Użytkownicy
N O P
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność